Adatvédelmi tájékoztató

 

Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk az info@greenpolicycenter.com e-mail címen, vagy feliratkozik hírlevelünkre az ehhez szükséges személyes adatait (pl. név, e-mail cím stb.) ezzel automatikusan rendelkezésünkre bocsátja. Ugyanakkor a Green Policy Center számára kiemelten fontos az adatvédelem, így az alábbiakban összefoglaltuk a személyes adatainak kezelésével összefüggő legfontosabb információkat.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

 

A személyes adatokat a Green Policy Center védjegyjogosultja, a Climate Champion Partners Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) kezeli és a vonatkozó magyar és európai uniós adatvédelmi szabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) szerint felel személyes adatainak jogszerű kezeléséért.

 

Név: Climate Champion Partners Nonprofit Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Dániel út 23/E 3. em. 15.

Cégjegyzékszám: 01-09-357372

Adószám: 27926787-1-43

 

  • E-mail üzenetben történő megkeresés

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

A Kft. adatkezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés célja:

 

Személyes adatait kizárólag az Ön megkeresésében foglalt kérések teljesítéséhez, kérdéseinek megválaszolásához használjuk fel.

 

A kezelt adatok köre:

 

Az Ön e-mail címe, valamint azok az adatok, amelyeket Ön a számunkra megküldött elektronikus levélben rendelkezésünkre bocsát.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

 

Személyes adatait a fent meghatározott célhoz igazodó ideig, de legfeljebb 6 hónapig tároljuk. Amennyiben Ön 6 hónapot követően nem lép velünk újra kapcsolatba, adatait ezen időtartam után visszaállíthatatlanul töröljük.

 

Hozzáférés az adatokhoz:

 

Adataihoz csak a Kft. erre kijelölt munkatársa fér hozzá. Bármikor kapcsolatba léphet vele az info@greenpolicycenter.com e-mail címen.

 

Hol tároljuk az adatait?

 

Az Ön adatait Magyarország területén tároljuk.

 

Az Ön jogai:

 

Hozzáférési jog:

 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk, és hozzáférést biztosítunk Önnek az adatkezelés céljával, időtartamával,

jogalapjával, a kezelt adatok körével vagy bármely más, személyes adatainak kezelésével összefüggő információhoz.

 

A helyesbítés joga:

 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

 

A törléshez való jog:

 

Jogában áll kérni, hogy a Kft. az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

  • ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • ha az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
  • ha a személyes adatokat az uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A korlátozás joga:

 

Joga van kérelmezni, hogy a Kft. korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatai törlését.

 

Panasz esetén ide fordulhat:

 

Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@greenpolicycenter.com e-mail címen. Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig átlátható és törvényes módon kezeljük. Ha úgy gondolja, hogy a Kft. a személyes adataival összefüggésben jogellenesen jár el, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van továbbá adatvédelmi hatósági eljárás keretében panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

  • Hírlevél feliratkozás

 

Hírlevél útján tájékoztatjuk az arra feliratkozókat eseményeinkről, megjelent publikációnkról, illetve egyéb érdeklődésre számot tartó információkról. Amennyiben ezen hírlevélre Ön feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünkre vonatkozó hírlevelekkel keressük meg.

A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.

Az adatkezelés célja: hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, intézménynév és e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet cégünktől.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,

b) kérelmezheti azok helyesbítését,

c) kérelmezheti azok törlését,

d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),

e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat cégünknek az info@greenpolicycenter.com e-mail címére küldött levelével. Ebben az esetben a hírlevél-küldéssel kapcsolatos személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatok biztonsága

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve fenti elérhetőségeinken.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsuk.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve fenti elérhetőségeinken.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti az általunk kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c) az adatkezelőnek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Cégünk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az cégünk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha cégünk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk az általunk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi szabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért cégünktől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozók csak abban az esetben tartoznak felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartották be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha cégünk jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Cégünk, illetve az adatfeldolgozó mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy cégünk az adatkezelés során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

– panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

honlap: www.naih.hu;

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;

telefon: +36-1-391-1400

(a továbbiakban: „NAIH”)

– az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Cégünk vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

 

Vegyes rendelkezések

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megfelel minden cégünk adatkezelésére kiterjedő tájékoztatóban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően a cégünk honlapján közzétett közlemény útján tájékoztatjuk.

Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon e-mailt nekünk!

Utoljára frissítve: 2020. július 19.